સં૫ર્ક માહિતી

નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
  • શાખાનું નામ:- વિકાસ શાખા
  • શાખાનું સરનામુ:-તાલુકા સેવા સદન,જિલ્લા પંચાયત કચેરી,પાંચમો માળ,બોટાદ જિ.બોટાદ
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:- શ્રી ભાવેશ એન.ખેર, નાયબ. જિ. વિ. અધિ.
  • મોબાઈલ નં.:- ૯૪૨૬૨૩૫૮૬૪
  • ફેકસ નંબર:- ૦૨૮૪૯-૨૩૧૫૩૨
  • ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૫૦૯
  • ઇ-મેલ: dyddovikasbotad@gmail.com

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં.

વહિવટી અઘિકારીનું નામ

હોદો

ઇન્ટર કોમ

મોબાઇલ નંબર

ઇ-મેલ

શ્રી જે. એમ. ડોડીયા

નાયબ ચિટનીસ 

૫૧૦

 ૯૮૭૯૫૯૬૮૫૧

-

કુ. વી.એમ.જાદવ

જુ.ક્લાર્ક 

-

૮૧૫૪૯૦૭૪૬૬

-

શ્રી કૃષ્ણકુમારસિંહ સી.ચુડાસમા

કોમ્પયુટર ઓપરેટર

-

૯૬૬૨૯૭૭૩૦૯

-

Go to Navigation