સં૫કૅ માહિતી

શાખાનું નામ આંકડા શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત ભવન,જિલ્લા પંચાયત કચેરી,બીજો માળ,ખસ રોડ, બોટાદ જિ.બોટાદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી બી.કે.જોષી, જિ.આં.અધિ.શ્રી (ઇ.ચા.)
ફોન નંબર ૦૨૮૪૯ -
ફેકસ નંબર ૦૨૮૪૯ -
મોબાઇલ નં  ૯૪૨૭૧૭૩૧૫૪

ઇ-મેઇલ એડ્રેસ dso.botad1@gmail.com

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

ક્રમ અધિકારીશ્રી/
કર્મચારીશ્રીનું નામ
હોદ્દો મોબાઇલ નં ઇ-મેઇલ એડ્રેસ
શ્રી બી.કે.જોષી જિલ્લા આંકડા અધિકારી (I/C) ૯૪૨૭૧૭૩૧૫૪ dso.botad1@gmail.com
શ્રી એચ.પી.ડોડીયા(DDP) સંશોધન મદદનીશ ૭૬૦૦૭૮૦૮૫૮ dso.botad1@gmail.com
ખાલી જગ્યા (વિકાસશીલ) સંશોધન મદદનીશ -
ખાલી જગ્યા (પંચાયત) સંશોધન મદદનીશ -
શ્રી એન.ડી.મેર આંકડા મદદનીશ ૯૯૯૮૩૪૮૩૯૮  
ખાલી જગ્યા આંકડા મદદનીશ -
શ્રી એ.વી.લકુમ જુનીયર કલાર્ક ૯૬૨૪૮૩૮૯૮૫  
Go to Navigation