સં૫કૅ માહિતી

શ્રી,બી.એ.ગોહીલ
  • શાખાનું નામ:- આંકડાશાખા
  • શાખાનું સરનામુ:-તાલુકા સેવા સદન,જિલ્લા પંચાયત કચેરી,પાંચમો માળ,બોટાદ જિ.બોટાદ
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:- શ્રી એ.એમ.મારૂ , જિ.આં.અધિ.શ્રી (ઇ.ચા.)
  • મોબાઈલ નં.:-૯૭૨૬૬૪૮૦૦૬
  • ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૫૨૧
  • ઇ-મેલ: dso.botad1@gmail.com

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ઇન્ટર કોમ મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી એ.એમ.મારૂ સંશોધન મદદનીશ  ૫૧૭ ૯૭૨૬૬૪૮૦૦૬ dso.botad1@gmail.com
શ્રી એન.ડી.મેર આંકડા મદદનીશ - ૯૯૯૮૩૪૮૩૯૮  
કુ.જી.કે.વાળા જુ.કલાર્ક - ૭૦૪૬૩૫૯૫૮૫  
Go to Navigation