સં૫ર્ક માહિતી

નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
  • શાખાનું નામ:- સમાજકલ્યાણ શાખા
  • શાખાનું સરનામુ:-તાલુકા સેવા સદન,જિલ્લા પંચાયત કચેરી,ત્રીજો માળ,બોટાદ જિ.બોટાદ
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:- શ્રી એન.એલ.બગડા , સમાજ કલ્યાણ અઘિકારીશ્રી
  • મોબાઈલ નં.:- ૭૦૧૬૯૩૧૧૪૯
  • ફેકસ નંબર:- -
  • ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૩૧૩
  • ઇ-મેલ: swoddobotad@gmail.com

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં.

વહિવટી અઘિકારીનું નામ

હોદો

ફોન નંબર (કચેરી)

ઇન્‍ટર કોમ નંબર

મોબાઇલ નંબર

ઇ-મેલ

શ્રી વી.કે.પરમાર

સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક

૩૧૩

૭૩૫૯૯૬૪૦૭૦

 

Go to Navigation