સં૫ર્ક માહિતી

નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
  • શાખાનું નામ:- શિક્ષણ શાખા
  • શાખાનું સરનામુ:-તાલુકા સેવા સદન,જિલ્લા પંચાયત કચેરી,પાંચમો માળ,બોટાદ જિ.બોટાદ
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:-કુ.આર.કે.પડાયા, જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાઘિકારીશ્રી (ઇં.ચા)
  • મોબાઈલ નં.:- ૭૫૬૭૮૦૩૦૧૭
  • ફેકસ નંબર:- -
  • ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૫૧૪
  • ઇ-મેલ: dpeobotad@gmail.com

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ઇન્‍ટર કોમ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી બહાદુરસિંહ રાઓલ ઇ.ચા.ના.જિ.પ્રા.શિ.     ૯૪૨૮૮૧૧૦૯૦  
જી.કે.ઝાલા ના.ચિ.     ૯૪૨૬૪૬૪૭૨૧  
શ્રી ડી. જે. પરમાર સિ.ક્લાર્ક ૫૧૩ ૯૬૮૭૬૯૦૨૪૧  
શ્રી એચ. કે. ચૌહાણ જુ.ક્લાર્ક (હિસાબી) ૯૭૩૭૬૪૩૩૭૮
શ્રી જે. આર. ઠાકર જુ.ક્લાર્ક (વહિવટી) ૯૬૬૨૧૦૨૩૨૪

અં. નં.

વહિવટી અઘિકારીનું નામ

હોદો

ફોન નંબર (કચેરી)

ઇન્‍ટર કોમ નંબર

મોબાઇલ નંબર

ઇ-મેલ

શ્રી ડી. જે. પરમાર

સિ.ક્લાર્ક

૫૧૩

૯૬૮૭૬૯૦૨૪૧

 

શ્રી એચ. કે. ચૌહાણ

જુ.ક્લાર્ક (હિસાબી)

૯૭૩૭૬૪૩૩૭૮

શ્રી જે. આર. ઠાકર

જુ.ક્લાર્ક (વહિવટી)

૯૬૬૨૧૦૨૩૨૪

Go to Navigation