સં૫ર્ક માહિતી

નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
  • શાખાનું નામ:- શિક્ષણ શાખા
  • શાખાનું સરનામુ:-તાલુકા સેવા સદન,જિલ્લા પંચાયત કચેરી,પાંચમો માળ,બોટાદ જિ.બોટાદ
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:- શ્રી એચ. એચ. ચૌધરી, જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાઘિકારીશ્રી
  • મોબાઈલ નં.:- ૭૫૬૭૮૦૩૦૧૭
  • ફેકસ નંબર:- -
  • ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૫૧૪
  • ઇ-મેલ: dpeobotad@gmail.com

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં.

વહિવટી અઘિકારીનું નામ

હોદો

ફોન નંબર (કચેરી)

ઇન્‍ટર કોમ નંબર

મોબાઇલ નંબર

ઇ-મેલ

શ્રી ડી. જે. પરમાર

સિ.ક્લાર્ક

૫૧૩

૯૬૮૭૬૯૦૨૪૧

 

શ્રી એચ. કે. ચૌહાણ

જુ.ક્લાર્ક (હિસાબી)

૯૭૩૭૬૪૩૩૭૮

શ્રી જે. આર. ઠાકર

જુ.ક્લાર્ક (વહિવટી)

૯૬૬૨૧૦૨૩૨૪

Go to Navigation