રજીસ્ટ્રી શાખા
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ

સં૫ર્ક માહિતી

નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
  • શાખાનું નામ:- રજીસ્ટ્રી શાખા
  • શાખાનું સરનામુ:-જિલ્લા પંચાયત ભવન,જિલ્લા પંચાયત કચેરી,ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર,ખસ રોડ, બોટાદ જિ.બોટાદ
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:- શ્રી આઇ.વી.દેસાઇ , નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
  • મોબાઈલ નં.:-  ૯૭૨૪૭૪૯૮૭૫
  • ફેકસ નંબર:- -
  • ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૫૦૬
  • ઇ-મેલ:

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં.

વહિવટી અઘિકારીનું નામ

હોદો

ફોન નંબર (કચેરી)

ફેકસ નંબર

મોબાઇલ નંબર

ઇ-મેલ

શ્રી એસ. એમ. કટારા

જુ.ક્લાર્ક

૦૨૮૪૯-૨૩૧૫૩0

૦૨૮૪૯-૨૫૫૩૩૩

૯૪૨૮૭૮૬૮૨૨

શ્રી એ. પી. અસ્વાર (વહિવટ)

જુ.ક્લાર્ક

૦૨૮૪૯-૨૩૧૫૩0

૦૨૮૪૯-૨૫૫૩૩૩

૭૫૬૭૨૦૧૯૫૪

 

Go to Navigation