સં૫ર્ક માહિતી

નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
  • શાખાનું નામ:- પશુપાલન શાખા
  • શાખાનું સરનામુ:-સ્ટેશન રોડ પોલીસ સ્ટશેન અંદર , બોટાદ
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:- શ્રી ડૉ આર.એ.વાળા
  • મોબાઈલ નં.:- ૯૪૨૬૨૩૫૮૬૪
  • ફેકસ નંબર:- ૦૨૮૪૯ ૨૫૧૮૫૧
  • ઇન્‍ટર કોમ નંબર -
  • ઇ-મેલ:

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં.

વહિવટી અઘિકારીનું નામ

હોદો

ફોન નંબર (કચેરી)

ફેકસ નંબર

મોબાઇલ નંબર

ઇ-મેલ

ડૉ. બી.એચ. પટેલ

ઈ.ચાર્જ /મદદનીશ પશુપાલન નિયામકશ્રી

૦૨૮૪૯ ૨૫૧૮૫૧

-

૯૮૨૫૦૨૪૯૪૫

 

શ્રી એસ,એચ.મેવાડા

જુ. કલાર્ક

૦૨૮૪૯ ૨૫૧૮૫૧

-

૯૫૭૪૭૦૪૬૮૪


Go to Navigation