સં૫ર્ક માહિતી

નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
  • શાખાનું નામ:- પશુપાલન શાખા
  • શાખાનું સરનામુ:-જિલ્લા પંચાયત ભવન,જિલ્લા પંચાયત કચેરી,પહેલો માળ,ખસ રોડ, બોટાદ જિ.બોટાદ
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:- શ્રી ડૉ આર.એ.વાળા
  • મોબાઈલ નં.:- ૯૪૨૬૨૩૫૮૬૪
  • ફેકસ નંબર:- ૦૨૮૪૯ ૨૫૧૮૫૧
  • ઇન્‍ટર કોમ નંબર -
  • ઇ-મેલ: vetdis-botad-bav@gujarat.gov.in

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં.

વહિવટી અઘિકારીનું નામ

હોદો

ફોન નંબર (કચેરી)

ફેકસ નંબર

મોબાઇલ નંબર

ઇ-મેલ

ડૉ. જે.કે.પટેલ

મદદનીશ પશુપાલન નિયામકશ્રી

૦૨૮૪૯ ૨૫૧૮૫૧

-

૯૮૨૫૪૦૬૬૧૫

 

શ્રી એસ,એચ.મેવાડા

જુ. કલાર્ક

૦૨૮૪૯ ૨૫૧૮૫૧

-

૯૫૭૪૭૦૪૬૮૪

Go to Navigation