સં૫ર્ક માહિતી

નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
  • શાખાનું નામ:- પંચાયત શાખા
  • શાખાનું સરનામુ:-તાલુકા સેવા સદન,જિલ્લા પંચાયત કચેરી,પાંચમો માળ,બોટાદ જિ.બોટાદ
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:- શ્રી ભાવેશ એન.ખેર, નાયબ. જિ. વિ. અધિ.
  • મોબાઈલ નં.:- ૯૪૨૬૨૩૫૮૬૪
  • ફેકસ નંબર:- ૦૨૮૪૯-૨૩૧૫૩૬
  • ઇન્‍ટર કોમ નંબર:- -
  • ઇ-મેલ: dyddopanchayatbotad@gmail.com

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં. વહિવટી અધિકારીશ્રીઓ/કર્મચારીશ્રીઓનુ નામ:- હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ઇન્ટર કોમ મોબાઇલ નંબર
શ્રી એન.એન.ચાંપાનેરી ના.ચિટનીશ ૦૨૮૪૯-૨૩૧૫૩૨ ૫૦૮ ૯૯૨૪૨૪૭૯૦૫
શ્રી કે.બી. રાઠોડ ડી.એલ.ઇ (ઇ-ગ્રામ સેલ ) - ૫૨૩ ૬૩૫૯૬૦૨૯૬૩
શ્રી આર.વી.લકુમ જુ.ક્લાર્ક - ૫૦૮ ૯૬૨૪૮૩૮૯૮૫
શ્રીમતી આઇ.ડી.પરમાર જુ.ક્લાર્ક - ૫૦૮ -
કાંતી એમ.વાલાણી ઇ.પંચા.કોર્ડીનેટર - ૫૦૮ ૯૯૦૪૯૬૯૮૪૪
સાવન ડી મકવાણા કો.ઓપરેટર - ૫૦૮ ૭૬૦૦૩૦૩૬૧૩
Go to Navigation