પંચાયતનું સરનામું

  • ડીડીઓ નામ શ્રી લલિત નારાયણસિંઘ સાંદુ (આઈ. એ. એસ.)
  • હોદો જીલ્લા વિકાસ અધિકારી બોટાદ
  • સરનામું બોટાદ જીલ્લા પંચાયત કચેરી, બોટાદ
  • ફોન નંબ૨ ૦૨૮૪૯-૨૩૭૧૩૭૧
  • ફેકસ નંબ૨ ૦૨૮૪૯- ૨૭૧૩૭૫
  • મોબાઈલ નંબ૨ ૯૯૭૮૪૦૬૪૯૩
  • ઈ મેઈલ ddo.botad@gmail.com
  • ટ્વીટર https://twitter.com/DDOBOTAD
  • ફેસબુક https://www.facebook.com/DDOBOTAD
  • ફેસબુક પેજ https://www.facebook.com/ddobotad1
Go to Navigation