પંચાયતનું સરનામું

  • ડીડીઓ નામ શ્રી આશીષ કુમાર (આઈ. એ. એસ.)
  • સરનામું બોટાદ જીલ્લા પંચાયત કચેરી, બોટાદ
  • ફોન નંબ૨ ૦૨૮૪૯-૨૫૫૨૨૨
  • ફેકસ નંબ૨ ૦૨૮૪૯- ૨૫૫૩૩૩
  • મોબાઈલ નંબ૨ ૯૯૭૮૪૦૬૪૯૩
  • ઈ મેઈલ ddo.botad@gmail.com
Go to Navigation