સં૫ર્ક માહિતી

નજમાબેન જી વ્હોરા
  • શાખાનું નામ:- મલેરીયા શાખા
  • શાખાનું સરનામુ:-તાલુકા સેવા સદન,જિલ્લા પંચાયત કચેરી, ત્રીજો માળ,બોટાદ જિ.બોટાદ
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:- ડો.આર.આર.ચૌહાણ , જિ.મે.અધિ.શ્રી
  • મોબાઈલ નં.:- ૯૦૨૭૭૨૩૩૨૩
  • ફેકસ નંબર:- -
  • ઇન્‍ટર કોમ નંબર -
  • ઇ-મેલ:- dmo.health.botad@gmail.com

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

વહિવટી અધિકારીશ્રીઓ/કર્મચારીશ્રીઓનુ નામ:- હોદ્દો :- મો.નં.:-  
શ્રી કે.ઓ.નાવડીયા મેલેરીયા સુપરવાઇઝર ૭૦૬૯૦૫૩૯૧૬  
શ્રી પી.કે.ખાવડીયા મ.પ.હે.વ. ૯૭૨૩૫૪૨૯૭૦  
શ્રી આર.આર.ચાવડા મ.પ.હે.વ. ૯૦૯૯૦૯૪૮૫૦  
શ્રી ડી.જી.સોલંકી મ.પ.હે.વ. ૯૦૯૯૦૯૪૦૧૫  
શ્રી પી.એમ.પટેલ લેબો.ટેક્નીશ્યન ૯૫૭૪૨૨૯૧૨૪  
Go to Navigation