સં૫કૅ માહિતી

નજમાબેન જી વ્હોરા
  • શાખાનું નામ:- સંકલીત બાળવિકાસ શાખા
  • શાખાનું સરનામુ:-જીલ્લા પંચાયત કચેરી,તાલુકા સેવા સદન ,ત્રીજો માળ ,બોટાદ
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:- શ્રી ડો.એચ.વી.મનસુરી,પ્રોગ્રામ ઓફીસર
  • મોબાઈલ નં.:- -
  • ફેકસ નંબર:- -
  • ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૩૧૪

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી એમ.એન માંજરીયા સી.કલાર્ક - - ૯૬૮૭૫૩૧૯૧૮
શાખાધિકારીશ્રીનુ નામ :-      હોદ્દો :- મો.નં.:- ઇ-મેઇલ :-
ડો.એચ.વી.મનસુરી પ્રોગ્રામ ઓફીસર   pobotad0@gmail.com
વહિવટી અધિકારીશ્રીઓ/કર્મચારીશ્રીઓનુ નામ:- હોદ્દો :- મો.નં.:- ઇ-મેઇલ :-
શ્રી એમ.એન.માંજરીયા સી.ક્લાર્ક ૯૬૮૭૫૩૧૯૧૮  
Go to Navigation