સં૫કૅ માહિતી

નજમાબેન જી વ્હોરા
  • શાખાનું નામ:- સંકલીત બાળવિકાસ શાખા
  • શાખાનું સરનામુ:-જિલ્લા પંચાયત ભવન,જિલ્લા પંચાયત કચેરી,પહેલો માળ,ખસ રોડ, બોટાદ જિ.બોટાદ
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:- શ્રી ડો.એચ.વી.મનસુરી,પ્રોગ્રામ ઓફીસર
  • મોબાઈલ નં.:- -
  • ફેકસ નંબર:- -
  • ઇન્‍ટર કોમ નંબર: ૩૧૪
  • ઇ-મેલ: pobotad0@gmail.com

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી એમ.એન માંજરીયા સી.કલાર્ક - - ૯૬૮૭૫૩૧૯૧૮ pobotad0@gmail.com
શાખાધિકારીશ્રીનુ નામ :-      હોદ્દો :- મો.નં.:- ઇ-મેઇલ :-
ડો.એચ.વી.મનસુરી પ્રોગ્રામ ઓફીસર   pobotad0@gmail.com
વહિવટી અધિકારીશ્રીઓ/કર્મચારીશ્રીઓનુ નામ:- હોદ્દો :- મો.નં.:- ઇ-મેઇલ :-
શ્રી એમ.એન.માંજરીયા સી.ક્લાર્ક ૯૬૮૭૫૩૧૯૧૮ pobotad0@gmail.com
Go to Navigation