સં૫કૅ માહિતી

શ્રી,બી.એ.ગોહીલ
  • શાખાનું નામ:- બાંધકામ શાખા
  • શાખાનું સરનામુ:-તાલુકા સેવા સદન,જિલ્લા પંચાયત કચેરી,પાંચમો માળ,બોટાદ જિ.બોટાદ
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:-  શ્રી સી.એમ. ડામોર કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, બાંઘકામ
  • મોબાઈલ નં.:- ૯૪૨૮૬૩૮૩૮૩
  • ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૩૦૪
  • ઇ-મેલ: exe.btd@gmail.com

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

શાખાધિકારીશ્રીનુ નામ હોદ્દો ઇન્ટર કોમ મો.નં. ઇ-મેઇલ
શ્રી સી.એમ.ડામોર કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી   ૯૪૨૭૫૯૭૦૮૬ exe.btd@gmail.com
વહિવટી અધિકારીશ્રીઓ/કર્મચારીશ્રીઓનુ નામ:-        
શ્રી એન.બી.પઢીયાર સીની.એકા.ક્લાર્ક ૩૦૩ ૮૯૦૫૪૬૪૮૫૧  
શ્રી સી.એચ.પઠારીયા ડીવી.એકાઉન્ટન્ટ   ૯૮૨૫૧૭૫૧૯૦  
શ્રી ડી.જે.મારૂ મ.ઇ.(સી.)   ૯૯૭૯૪૮૦૦૩૪ exe.btd@gmail.com
શ્રી એસ.જે.સવાણી જુ.ક્લાર્ક   ૯૭૧૪૧૩૪૬૭૮  
કલ્પેશભાઇ મકવાણા કો-ઓપરેટર   ૯૭૨૪૩૭૬૧૫૩  
યોગેશ મેળકીયા કો-ઓપરેટર   ૯૦૩૩૫૪૧૪૪૨  

અં. નં.

વહિવટી અઘિકારીનું નામ

હોદો

ફોન નંબર (કચેરી)

ફેકસ નંબર

મોબાઇલ નંબર

ઇ-મેલ

એન.બી.૫ઢીયાર

સીની.એકા.કલાર્ક૮૯૦૫૪૬૪૮૫૧

 

એન.એન.ચાંપાનેરી

સીની.કલાર્ક૯૪૨૬૪૬૩૫૫૪


કૃણાલ લાઠીગરા

ડીવીઝનલ એકા.૯૯૨૫૯૬૩૦૦૪


જાદવ મેહુલભાઇ

એસ.ઓ(પી.બી.)૯૭૨૩૭૨૬૮૩૬


સુરેશ સવાણી

જુ.કલાર્ક૯૭૧૪૧૩૪૬૭૮


કલ્પેશભાઇ મકવાણા

કો-ઓપરેટર૯૭૨૪૩૭૬૧૫૩


યોગેશ મેળકીયા

કો-ઓપરેટર૯૦૩૩૫૪૧૪૪૨


Go to Navigation