ડીડીઓ વિષે

શ્રી લલિત નારાયણસિંઘ સાંદુ
  • ડીડીઓ નામ શ્રી લલિત નારાયણસિંઘ સાંદુ (આઇ.એ.એસ)
  • હોદો જીલ્લા વિકાસ અધિકારી બોટાદ
  • સ૨નામું બોટાદ જીલ્લા પંચાયત કચેરી, બોટાદ
  • ફોન નં ૦૨૮૪૯-૨૩૭૧૩૭૧
  • ફેકસ નં ૦૨૮૪૯-૨૭૧૩૭૫
  • મોબાઈલ નંબ૨ ૯૯૭૮૪૦૬૪૯૩
  • ઈ મેઈલ ddo.botad@gmail.com , ddo-botad@gujarat.gov.in
  • ટ્વીટર https://twitter.com/DDOBOTAD
  • ફેસબુક https://www.facebook.com/DDOBOTAD
  • ફેસબુક પેજ https://www.facebook.com/ddobotad1
Go to Navigation